Menu Zavrieť

Etický kódex systému COOP Jednota

Preambula

     Systém COOP Jednota je otvoreným spoločenstvom 32 spotrebných družstiev COOP na Slovensku. Zastrešujúcim subjektom spoločenstva je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom v Bratislave. Jeho úlohou je podpora záujmov a ochrana práv jednotlivých členov spoločenstva franšízovou metódu pod spoločnou obchodnou značkou COOP Jednota.

     COOP Jednota Slovensko ako poskytovateľ franšízy a spotrebné družstvá zaradené do obchodného systému COOP Jednota ako nadobúdatelia franšízy, sa zaviazali k úzkej vzájomnej spolupráci tak, aby vystupovali voči zákazníkom ústretovo a pod jednotnou značkou, pri spoločnom dodržiavaní súboru pravidiel, dohôd a interných smerníc, ktoré spracoval poskytovateľ franšízy pre potreby celého systému COOP Jednota.

     Vzájomná spolupráca v spoločenstve sa rozvíja na princípoch vzájomnej dôvery so spoločnými cieľmi aktívnej obchodnej politiky pri budovaní úspešného obchodného systému s dobrou povesťou pod celoslovensky známou obchodnou značkou COOP Jednota.

     Tieto atribúty reprezentujú hodnoty a kultúru členov a zamestnancov obchodného systému COOP Jednota, reprezentujú profesionalitu výkonu ich práce a pozitívne pôsobia nielen na dôveru voči zákazníkom nakupujúcim v obchodnom systéme COOP Jednota, ale aj na vývoj v celom maloobchodnom spotrebnom trhu.

     V záujme napĺňania týchto spoločných cieľov prijíma COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo tento

ETICKÝ KÓDEX SYSTÉMU COOP JEDNOTA

     Poslanie Etického kódexu systému COOP Jednota

     Etický kódex systému COOP Jednota stanovuje jednotné etické pravidlá a normy správania sa zamestnancov, funkcionárov, orgánov a jednotlivých spotrebných družstiev systému   COOP Jednota vo vzájomných vzťahoch, aj vo vzťahoch navonok a reprezentuje etické hodnoty, ktoré systém COOP Jednota uznáva a zaväzuje sa napĺňať.

     Všeobecné zásady Etického kódexu COOP Jednota

     Spoločensky zodpovedné podnikanie spotrebných družstiev systému COOP Jednota je postavené na týchto hodnotách:

 • s úctou k zákazníkovi

            Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou, ktorej podriaďujeme všetky ostatné ciele.

 • korektne k zamestnancom

            Spokojný a tvorivý zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota

 • eticky k podnikateľskému prostrediu

            Rešpektujeme etické normy podnikateľského správania a preto aktívne budujeme, tvoríme a podporujeme transparentné podnikateľské prostredie a etickú hospodársku súťaž. Uznávame a rešpektujeme etické obchodné zvyklosti. Systém COOP Jednota rešpektuje všetky zákony regulujúce konkurenčné vzťahy.

 • dôveryhodne k obchodným partnerom

            Serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je pre nás zárukou etického a úspešného podnikania. Preto so všetkými partnermi rokujeme na princípe rovnoprávnych vzťahov.

 • čestne ku konkurencii

            Podnikateľské správanie v súlade s dobrými mravmi je pre nás základnou hodnotou. Preto uznávame a rešpektujeme pravidlá etickej hospodárskej súťaže. Ku konkurencii sa vždy správame čestne a eticky.

 • ústretovo k celospoločenskému prostrediu

            Realizujeme aktivity, ktorými podporujeme vybrané sociálne skupiny a oblasti spoločenského života, pretože nám záleží na celospoločenskej klíme a pokroku.

 • zodpovedne k životnému prostrediu

            Skvalitňujeme poskytovanie obchodných služieb aj s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Etické zásady v kľúčových vzťahoch

Zamestnanec – Zákazník

CIEĽ: „Dobre som nakúpil, rád sa tam vrátim.“

 1. Zákazník je u nás na prvom mieste, venujeme mu našu pozornosť a profesionálny prístup.
 2. Sme ústretoví k potrebám zákazníka a sme ochotní pomôcť mu. Naše sľuby vo vzťahu k zákazníkovi plníme.
 3. Podporujeme právo zákazníka na informácie aj v prípade, keď si on svoje právo neuvedomuje. Informácie o zákazníkoch sú pre nás dôverné, rešpektujeme súkromie zákazníka, zachovávame dôvernosť vo vzťahu k zákazníkovi.
 4. Zdravie zákazníka i naše zdravie je pre nás vysokou hodnotou, a preto predávame iba tovar, ktorý spĺňa legislatívne požiadavky v oblasti potravinovej bezpečnosti a v hygienicky zdravom prostredí.
 5. Sme čestní a preukazujeme to slovami a činmi najmä pri práci s potravinami, pri poskytovaní informácií a používaní nákupnej karty.
 6. V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb vítame všetky podnety od zákazníkov. Na každý zákaznícky podnet, návrh alebo sťažnosť odpovieme a zákazník sa od nás dozvie, ako bol jeho podnet spracovaný alebo vyriešený.

Zamestnávateľ – zamestnanec

CIEĽ: „Naši zamestnanci sú lojálni, motivovaní, profesionálni a stabilní. Zamestnávateľ je seriózny, korektný a váži si svojich zamestnancov.“

 1. Vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom je obojstranne čestný a otvorený.
 2. Staviame na zamestnancoch, ktorí sú odborne spôsobilí, profesionálne zdatní a ľudsky akceptovaní.
 3. Zamestnanec svojim správaním šíri dobré meno systému COOP Jednota a svoju lojalitu k firme prejavuje uprednostňovaním siete predajní COOP Jednota.
 4. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom príležitosti pre rozvoj a podporu okamžitej i dlhodobej výkonnosti. Zamestnanec využíva ponúkané príležitosti pre zvyšovanie svojej výkonnosti a pre sebarealizáciu.
 5. Zamestnávateľ vytvára podmienky pre výkonnosť svojich zamestnancov, motivujúce pracovné prostredie prostredníctvom odmeňovania podľa výkonu, pozitívnej atmosféry, benefitov a sociálneho programu a tímovej spolupráce.
 6. Zamestnávateľ aj zamestnanci sa starajú o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci.
 7. Zamestnávateľ nerobí pozitívnu ani negatívnu diskrimináciu zamestnancov, nestrpí nerovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami a nevhodné správanie sexuálnej povahy, ktoré sa dotýka dôstojnosti zamestnancov.
 8. Zamestnanec napĺňa požiadavky a potreby svojho pracovného miesta prostredníctvom vzdelania, svojho potenciálu a ochoty.
 9. Zamestnanec pristupuje k duševnému i materiálnemu vlastníctvu spotrebného družstva s takou starostlivosťou a ochranou, ako k svojmu vlastnému a využíva ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ sa nedohodne so zamestnávateľom inak.

COOP Jednota – obchodný partner

CIEĽ: „Vzájomne výhodné obchodné vzťahy.“

 1. Naše správanie k obchodným partnerom je rovnoprávne, korektné, čestné a zdvorilé. Vo vzťahu k obchodným partnerom používame iba legitímne a etické obchodné metódy. Zachovávame obchodné tajomstvo a ochraňujeme dôverné obchodné informácie vrátane vernostného programu COOP Jednota.
 2. Preferujeme a podporujeme osvedčené, dlhodobé a rovnoprávne obchodné partnerstvá postavené na vzájomnej dôvere a úcte, vedúce k spokojnosti našich zákazníkov. Hľadáme spôsoby a formy, ako takéto partnerstvá navzájom podporovať a rozvíjať.
 3. Dodržiavame dohodnuté obchodné podmienky a plníme si záväzky voči obchodným partnerom a štátu. Ak v prípade mimoriadnych situácií potrebujeme prijať alternatívne riešenia, urobíme tak až po dohode s druhou stranou.
 4. Vo vzťahu k odberateľom sa staráme, aby podmienky nakupovania aj tovar boli pre spotrebiteľa bezpečné.
 5. Zamestnanci systému COOP Jednota neprijmú žiadny individuálny dar, benefit alebo výhodu, ktoré ich priamo alebo nepriamo zaväzujú k zvýhodňovaniu existujúceho alebo potenciálneho obchodného partnera.

Platnosť a záväznosť Etického kódexu systému COOP Jednota

 1. Etický kódex systému COOP Jednota je jedným z kľúčových dokumentov systému. Princípmi a zásadami Etického kódexu sa zaväzujú riadiť všetky členské spotrebné družstvá.
 2. Systém COOP Jednota a jeho jednotlivé spotrebné družstvá očakávajú od svojich obchodných partnerov, od spolupracujúcich strán a od zamestnancov, že sa vo vzťahu k systému a k jednotlivým družstvám budú riadiť rovnakými etickými zásadami.

Riešenie podozrenia na porušenie Etického kódexu systému COOP Jednota

 1. Každé spotrebné družstvo systému COOP Jednota má ustanoveného dôverníka pre Etický kódex, ktorého povinnosťou je zaoberať sa každým podaným oznámením o existujúcom alebo možnom porušení zásad Etického kódexu.
 2. Každý zamestnanec a člen ktoréhokoľvek orgánu systému COOP Jednota môže ústne, písomne, prípadne elektronicky oznámiť podozrenie na porušenie Etického kódexu dôverníkovi buď toho spotrebného družstva, ktorého je zamestnancom alebo dôverníkovi toho spotrebného družstva, kde podľa jeho názoru k porušeniu Etického kódexu došlo.
 3. Dôverník pre Etický kódex pri podaní oznámenia postupuje takto:
 • ak to danej záležitosti môže pomôcť, tak dôverník požiada príslušnú zložku manažmentu o vymenovanie Etickej komisie pre daný prípad, ktorej členov sám navrhne. Inak môže dané oznámenie riešiť sám
 • po vymenovaní Etickej komisie informuje jej členov o obsahu podania k možnému porušeniu Etického kódexu a žiada, aby Etická komisia prijala stanovisko k podaniu
 • ak ten, kto oznámenie o možnom porušení Etického kódexu podal, požiada o dôvernosť vo veci svojej identity z dôvodu možného prenasledovania svojej osoby, dôverník pre Etický kódex identitu podávateľa nezverejní. To sa netýka prípadov, keď je podozrenie, že podávateľ oznámenia sa dopustil trestného činu
 • Etická komisia (resp. dôverník, ak v danej veci koná sám) môže podať určitej zložke manažmentu niektorého družstva návrh na prijatie opatrenia na vyriešenie daného prípadu a na predchádzanie ďalším porušeniam Etického kódexu
 • dôverník pre Etický kódex informuje o stanovisku Etickej komisie a o prijatých opatreniach toho, kto oznámenie o porušení Etického kódexu podal.
 1. Dôverník pre Etický kódex prijíma podnety na doplnenie a úpravy Etického kódexu, ktoré spolu s vlastným komentárom a odporúčaniami postúpi personálnemu manažérovi COOP Jednota Slovensko, s.d.
 2. Spotrebné družstvá Spoločenstva COOP Jednota garantujú, že zamestnanec, ktorý podá oznámenie o podozrení z porušenia Etického kódexu, nebude za to nijakým spôsobom sankcionovaný, ani znevýhodňovaný.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Etický kódex systému COOP Jednota nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia na Predstavenstve COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo konanom 29.10.2009.
 2. Zmeny a doplnky k tomuto Etickému kódexu a k Štatútu Etickej komisie a dôverníkov pre Etický kódex sa prijímajú na základe rozhodnutia Predstavenstva COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.