Menu Zavrieť

Činnosť Kontrolnej komisie v roku 2018

      Kontrolná komisia COOP Jednoty L. Mikuláš sa stretávala a pracovala v roku 2018 v zmysle plánu práce, ktorý sa riadi stanovami družstva. Navštívila predajne na všetkých troch divíziách COOP Jednoty L. Mikuláš, a to v divízii R. Sobota 6 PJ, v divízii S. N. Ves 7 PJ a v divízii L. Mikuláš 15 PJ. Opäť sme sa zameriavali hlavne na kultúru predaja a dodržiavanie prevádzkovej hygieny, čistotu predajnej plochy a skladu, dostatok sortimentu, priradenie správnych cenoviek k tovaru a samozrejme na kontrolu záručných lehôt. Osobitne nás zaujímali regály s ovocím a zeleninou, mäsovými a mliečnymi výrobkami a taktiež sortiment pečiva. Tieto výrobky sú zaradené v kategórii 4fresh a sú pre našich zákazníkov prvoradé. Ďalej sa Kontrolná komisia zamerala aj na technický stav budov, rámp a okolia.

      Aj v roku 2018 sa podarilo na niektorých predajniach rozšíriť predajnú plochu na úkor skladu, prípadne prístavbou zväčšiť predajňu, a tak ju preradiť do vyššieho reťazca, ktorý zabezpečí širší sortiment tovaru pre zákazníkov a zvýši MO obrat. Prostredníctvom Predstavenstva COOP Jednoty dávali členovia Kontrolnej komisie podnety a pripomienky na vedenie družstva, hlavne na malé opravy, prípadne na výmenu alebo doplnenie regálov a bielej techniky. Neinvestuje sa len do opráv, ale aj do modernizácie. V dvoch najväčších predajniach Tempo v L. Mikuláši a S.N.Vsi boli nainštalované samoobslužné pokladne, ktoré zákazníci začali okamžite využívať a vyjadrili s nimi spokojnosť.

      Najväčším dodávateľom skladových tovarov je dcérska spoločnosť COOP LC SEVER, a.s., ktorá dodáva suchý a drogistický tovar, ovocie a zeleninu a mliečne výrobky. Veľmi dobrá spolupráca je aj s Rybou Žilina, ktorá dodáva mrazené, chladené a mäsové výrobky. Teší nás, že stálymi dodávateľmi sú aj regionálni výrobcovia, ktorí spestrujú ponuku tovarov. Naši zákazníci si stále viac uvedomujú, že je dôležitý pôvod a zloženie potravín. Ponukou regionálnych, a teda slovenských výrobkov, zaručujeme nielen čerstvosť a výbornú kvalitu, ale aj rozmanitosť a stálosť produktov, ktorú zákazníci oceňujú. Ide o pečivo, cukrárenské výrobky, čerstvé mäso, kvalitné syry a výrobky z nich a mnohé ďalšie.

      Okrem kontrol prevádzok sme sa na jednotlivých divíziách venovali aj kontrole finančných tokov, a to kontrole pokladní a cenín, čerpanie reprezentačných výdavkov, kontrole cestovných nákladov, došlých aj odoslaných faktúr. Kontrolovali sme aj hmotný investičný majetok, drobný investičný majetok a pohľadávky a záväzky. V ekonomickom prenájme má COOP Jednota 103 prevádzkových jednotiek. Tu sme sa zaujímali o uhradené pohľadávky za prenájom.

      V závere roka sme vykonali aj kontrolu plnenia uznesení predstavenstva, ktoré sa plnia v požadovaných termínoch.

      Výbory členských základní sa starajú o kultúrnu, spoločenskú a športovú aktivitu svojich členov a hlavne pomáhajú s drobnou údržbou okolia okolo predajní, za čo im chceme poďakovať.

      Poďakovanie patrí aj vedeniu družstva za jeho organizovanosť pri prijímaní návrhov a jeho ochotu nájsť riešenie, čo nie je vždy jednoduché.

      Za kontrolnú komisiu prajem všetkým zamestnancom predajní hlavne veľa spokojných zákazníkov a príjemné pracovné prostredie. Všetkým pracovníkom COOP Jednoty úspechy v realizácii nových projektov a nápadov, a tiež vzájomnú súdržnosť pracovného kolektívu i celej členskej základne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *