Menu Zavrieť

Zasadalo Zhromaždenie delegátov

      V zmysle Obchodného zákonníka, platných Stanov COOP Jednoty L. Mikuláš, SD a na základe uznesenia predstavenstva z 22. februára 2019 sa v piatok 5. apríla 2019 zišlo v Liptovskom Mikuláši Zhromaždenie delegátov, aby zhodnotilo činnosť družstva za hospodársky rok 2018, jeho postavenie v systéme SD Slovenska a v regiónoch, v ktorých COOP Jednota L. Mikuláš, SD pôsobí. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie dosiahnutých výsledkov za hospodársky rok 2018 a zámerov družstva na rok 2019.

      Zhromaždenie delegátov otvorila podpredsedníčka predstavenstva Ing. Iveta Ághová. Rokovanie zhromaždenia delegátov viedol predseda predstavenstva Ing. Ján Šlauka, ktorý v správe o činnosti COOP Jednoty L. Mikuláš, SD oboznámil prítomných s dosiahnutými výsledkami za rok 2018.

      Ako uviedol, v roku 2018 sme sa medzi spotrebnými družstvami Slovenska výškou dosiahnutého obratu zaradili na ôsme miesto. Pre hospodárenie nášho družstva a výšku obratu boli rozhodujúce vonkajšie faktory, ako miera nezamestnanosti, inflácia, index životných nákladov a neustále sa meniace nákladové vstupy.

      Za rok 2018 sme realizovali maloobchodný obrat vo výške 65 257 tis €. Na tomto obrate sa podieľalo 138 prevádzkových jednotiek, z toho 83 na Liptove, 29 na Spiši a 26 na Gemeri. V rámci družstva prevádzkujeme 2 predajne Tempo supermarket, ktoré sa podieľajú na obrate družstva takmer 14%.

      Pre zákazníkov sú stále atraktívne letákové akcie, z ktorých mnohé boli spojené so súťažami o atraktívne ceny.

      Jednými z najlepšie predávaných tovarov sú výrobky zaradené do vlastnej značky COOP Jednota, ktoré sa do povedomia zákazníkov dostali hlavne pre svoju kvalitu za dobrú cenu. Ich počet ku koncu roka bol 670. Popri rôznych akciách neustále rozširujeme aj naše služby.

      Okrem platby nákupu platobnou kartou, ktorá je dnes už samozrejmosťou, je to služba COOP KASA – platenie šekov a dobíjanie telefónnych kreditov a služba CASH BACK pre výber hotovosti. Všetky služby sú čoraz viac využívané a stretávajú sa s priaznivou odozvou u našich zákazníkov.

      Dôležitou úlohou družstva je zhodnocovanie majetku. Za rok 2018 sme preinvestovali 1 377 tis €. Nemalé položky predstavovali stavebné práce a strojné investície v rámci ktorých bola zakúpená chladiaca, mraziaca a výpočtová technika a zariadenia do prevádzkových jednotiek.

      Zrealizovali sme 52 investičných akcií vrátane rôznych rekonštrukcií PJ, ktoré boli zamerané na rozšírenie PJ a zlepšenie predajných podmienok, plynofikácie, zmenu vykurovania, opravy striech, fasád a iné. K najväčším investičným akciám v roku 2018 patrí rekonštrukcia predajne v L. Teplej, zmodernizovanie predajne v L. Ondrašovej, kde bol vybudovaný aj bezbariérový vstup pre imobilných zákazníkov, rekonštrukcia a modernizácia supermarketu TEMPO v S.N.Vsi, rekonštrukcia predajne v Sp. Vlachoch, modernizácia predajne v Hrachove a Rimavských Zalužanoch. COOP Jednota L. Mikuláš, SD poskytuje pracovné príležitosti pre 669 zamestnancov.

      Nakoľko ako slovenský obchod sa zameriavame na predaj hlavne slovenských výrobkov, podporujeme slovenských výrobcov a tým aj nepriamo pomáhame znižovať nezamestnanosť na Slovensku.

      Pri hodnotení hospodárenia družstva Ing. Šlauka vyzdvihol, že už od roku 1997 vykazuje družstvo zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok. Účtovný rok 2018 ukončilo družstvo tiež s hospodárskym výsledkom ziskom vo výške 113 636€. Dosiahnutie priaznivého hospodárskeho výsledku si však vyžaduje stále väčšie úsilie ako v predchádzajúcich rokoch.

      Členovia, členské základne a ich činnosť boli tiež predmetom správy. COOP Jednota L. Mikuláš, SD k 31.12.2018 eviduje 5 617 členov, združených v 97 členských základniach. Vedenie i Predstavenstvo družstva má záujem na aktívnej členskej základni pôsobiacej v prospech družstva. Ing. Šlauka informoval delegátov aj o činnosti a plánoch COOP LC Sever, a.s., ktorá tiež ukončila hospodársky rok 2018 so ziskom.

      Rok 2019 bude vzhľadom na pretrvávajúcu recesiu, nárast nákladov a vstup obchodných reťazcov aj do menších miest a obcí mimoriadne náročný, podotkol ďalej Ing. Šlauka. Našim cieľom je udržať si postavenie v systéme SD a v regiónoch nášho pôsobenia, to znamená dosiahnuť maloobchodný obrat s miernym nárastom oproti roku 2018 a kladný hospodársky výsledok.

      Predstavenstvom družstva boli k zabezpečeniu finančného plánu a zámerov družstva prijaté opatrenia s určením zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Aj v tomto roku sa budeme snažiť napĺňať ciele Stratégie rozvoja skupiny COOP Jednota, ktorú schválilo Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko na obdobie rokov 2017 – 2021, uviedol v závere Ing. Šlauka.

      Predsedníčka Kontrolnej komisie Markéta Perašínová predniesla správu o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2018 a zároveň oboznámila Zhromaždenie delegátov so stanoviskom KK k hospodárskym výsledkom družstva za minulý rok, výročnej správe, rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k zámerom na rok 2019. Na základe doporučenia KK Zhromaždenie delegátov schválilo všetky predkladané materiály bez výhrad a doplnkov.

      Následne boli ocenené najaktívnejšie Výbory členských základní za rok 2018: 1. VČZ Žiar, 2. VČZ Spišské Vlachy, 3. VČZ Liptovský Ondrej, 4. VČZ Jakubovany a 5. VČZ Olcnava. Po diskusii a schválení Návrhu na uznesenie Ing. Ján Šlauka ukončil rokovanie Zhromaždenia delegátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *