Menu Zavrieť

Konferencia Odborovej základnej organizácie

         Dňa 24.5.2022 sa stretli odborári na členskej schôdzi – konferencii delegátov, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2021, schválili úlohy na tento rok a zvolili zástupcov zamestnancov na ďalšie 5 ročné obdobie.
         Predsedníčka Výboru OZO Soňa Iľanovská vo svojej správe zhodnotila činnosť Výboru OZO za uplynulý rok a oboznámila prítomných s čerpaním sociálneho fondu, ako aj s plánom akcií, ktoré pripravuje Výbor OZO v roku 2022. Svoju pozornosť upriamila na vyhodnotenie plnenia ustanovení Kolektívnej zmluvy za rok 2021, ako aj Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je podpísaná medzi COOP Jednotou Slovensko, SD a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu. Upozornila hlavne na výhody, ktoré boli v spolupráci s vedením družstva dojednané nad rámec Zákonníka práce. Plnenie KZ je nasledovné:
         Dovolenka na zotavenie – zamestnancami bolo v roku 2021 vyčerpaných 121 629 hodín dovolenky a náhrada mzdy za tieto hodiny bola vyplatená vo výške 636 640 €. Pri skončení pracovného pomeru bolo preplatené 5 064 hodín s náhradou mzdy vo výške 23 142 €.
         Prekážky na strane zamestnanca – zamestnanci v roku 2021 pre osobné prekážky v práci neodpracovali 16 784 hodín a bola im vyplatená náhrada mzdy vo výške 86 325 €.
         Odstupné a odchodné – za rok 2021 bolo vyplatené odchodné vo výške 2 268 €, odstupné bolo vyplatené vo výške 8 090 €.
         Nadčasová práca – za rok 2021 bolo odpracovaných 53 203 hodín nadčas a príplatok za prácu nadčas bol vyplatený vo výške 67 207 €.
         Mzda a náhrada mzdy za sviatok – za prácu vo sviatok bolo zamestnancom za rok 2021 popri mzde vyplatené zvýhodnenie vo výške 100% priemerného zárobku v sume 8 457 €, za neodpracovaný sviatok bola v roku 2021 vyplatená čiastka 257 606 €.
         Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu – za každú hodinu práce v noci patrí zamestnancovi príplatok vo výške 40% z minimálnej mzdy za hodinu, v roku 2021 bol tento vyplatený vo výške 5 983 €.
         Mzda za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí – príplatok vo výške 20% minimálnej mzdy za hodinu bol v roku 2021 vyplatený vo výške 10 060 €.
         Za prácu v dňoch pracovného pokoja – zamestnancom, ktorí pracovali v dňoch pracovného pokoja bol za rok 2021 vyplatený príplatok vo výške 280 567 €.
         Odmeny pri životných a pracovných jubileách – zo mzdových prostriedkov boli v roku 2021 vyplatené odmeny vo výške 5 380 €.
         Podniková a sociálna starostlivosť o zdravie – zamestnancom bol za rok 2021 zo sociálneho fondu vyplatený príspevok na kultúrnu a športovú činnosť vo výške 2 460 €, sociálna výpomoc bola poskytnutá vo výške 166 €. Zo sociálneho fondu bol vyplatený príspevok na stravovanie vo výške 70 694 €, odmeny pri životných a pracovných jubileách boli vyplatené vo výške 5 380 €. Z ďalšieho prídelu bol zamestnancom vyplatený príspevok na dopravu do zamestnania.
         Súčasťou Konferencie delegátov bolo schválenie plánu čerpania sociálneho fondu a prostriedkov OZO, ako aj Finančného poriadku Odborovej základnej organizácie. V diskusii vystúpila za vedenie družstva podpredsedníčka družstva Ing. Iveta Ághová, ktorá pozdravila delegátov Konferencie OZO, oboznámila prítomných s dosiahnutými výsledkami za minulý rok a informovala o zámeroch v roku 2022. Na záver poďakovala všetkým prítomným za prácu, ktorú vykonávajú v prospech družstva a Výboru OZO za jeho ústretovosť pri kolektívnom vyjednávaní. Taktiež popriala Výboru OZO v novom zložení veľa úspechov v ďalšej odborárskej práci.
         Do Výboru OZO boli na ďalšie obdobie zvolení nasledovní zamestnanci: Jana Gloneková, Soňa Iľanovská, Mária Magyarová, Svetlana Obrcianová, Anna Polláková a Ľubomír Roman. Do revíznej komisie V-OZO boli zvolení: Soňa Lištiaková a Iveta Astalošová.
         Na prvom zasadnutí V-OZO bola vykonaná voľba predsedu V-OZO a revíznej komisie. Predsedníčkou V-OZO ostala Soňa Iľanovská a predsedníčkou revíznej komisie Soňa Lištiaková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *