Menu Zavrieť

Vyhodnotenie záväzkov Kolektívnej zmluvy a činnosť OZO za rok 2019

      Každoročne Odborová základná organizácia pri COOP Jednote Lipt. Mikuláš, SD na Konferencii OZO zhodnocuje svoju činnosť za predchádzajúci rok a taktiež oboznamuje svojich členov s plnením podnikovej kolektívnej zmluvy a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Tento rok z dôvodu obmedzenia zhromažďovania sa v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 nebolo možné zvolať Konferenciu delegátov, a preto využívame možnosť informovať našich zamestnancov touto formou.
       Plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi COOP Jednotou Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo a Odborovou základnou organizáciou pri COOP Jednote Lipt. Mikuláš, SD platnou od 1.1.2017 do 31.12.2019 je každoročne vyhodnocované. K 31.12.2019 bolo plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy nasledovné:
       Základné ustanovenia, všeobecné ustanovenia, predmet KZ, práva a povinnosti zmluvných strán, vzťahy zamestnávateľa a odborovej organizácie boli za hodnotené obdobie plnené v plnom rozsahu. Odstupné a odchodné – za rok 2019 nebolo vyplatené odstupné a odchodné bolo vyplatené vo výške 29 539 €.
       Nadčasová práca – za rok 2019 bolo odpracovaných 38 351 hodín nadčas a príplatok bol vyplatený vo výške 41 409 €.
      Nočná práca – za každú hodinu práce v noci patrí zamestnancovi príplatok vo výške 40% z minimálnej mzdy za hodinu.  Za rok 2019 bol tento príplatok vyplatený vo výške 7 066 €.
       Za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí bol za rok 2019 vyplatený príspevok v celkovej výške 7 646 €. Zamestnancom, ktorí v rámci určeného týždenného pracovného času pracovali v dňoch pracovného pokoja bol za rok 2019 vyplatený príplatok vo výške 243 464 €.
       Odmeny pri životných a pracovných jubileách – v roku 2019 boli zo mzdových prostriedkov vyplatené odmeny vo výške 5 285 €.
       Zamestnávateľ vyplatil za rok 2019 zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie 14 355 €. Príspevok na stravovanie za rok 2019 činil 324 399 €.
     Sociálny fond sa tvorí vo výške 1 % a za rok 2019 bol vytvorený vo výške 90 373 €.  Zamestnancom bol za rok 2019 zo sociálneho fondu vyplatený príspevok na kultúrnu a športovú činnosť vo výške 2 000 €, na stravovanie bol poskytnutý príspevok vo výške 53 334 €, na detské letné tábory a rehabilitačné pobyty 333 €. Odmeny pri životných a pracovných jubileách boli vyplatené vo výške 5 285 €. Z ďalšieho prídelu vo výške 0,5% bol zamestnancom poskytnutý príspevok na dopravu v sume 23 969 €.
      Odborová základná organizácia prispieva svojim členom 2x ročne na dopravu do zamestnania vo výške 12 € na člena. V roku 2019 sme prispeli sumou 2 200 €. Pre deti našich členov boli k MDD zakúpené sladkosti vo výške 250 €. K Vianociam sme odovzdali príspevok formou poukážok na nákup v celkovej hodnote 4 500 €. V mesiaci máj 2019 sme pre našich členov zorganizovali zájazd na muzikál Mamma-mia, spojený s prehliadkou nášho hlavného mesta Bratislavy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *