Menu Zavrieť

Zhromaždenie delegátov

      Predstavenstvo COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo dňa 30. 4. 2020 schválilo zvolanie riadneho Zhromaždenia delegátov na deň 18. 6. 2020 v súlade s § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. bez formálneho osobného stretnutia delegátov tak, že toto bude vykonané formou písomného vyjadrenia sa k jednotlivým návrhom uznesení.
       Aj keď sa medzičasom opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR súvisiace s ochranou pred pandémiou COVID-19 stále viac uvoľňujú, vzhľadom na počet účastníkov Zhromaždenia delegátov nebolo možné zabezpečiť v plnom rozsahu všetky v tom čase platné opatrenia tak, aby sme zvolali riadne spoločné Zhromaždenie delegátov.
       Zhromaždeniu delegátov boli predložené písomné materiály a výročná správa, kde boli oboznámení s dosiahnutými výsledkami za rok 2019.
      V roku 2019 sme sa medzi spotrebnými družstvami Slovenska výškou dosiahnutého obratu zaradili na ôsme miesto. Pre hospodárenie nášho družstva a výšku obratu boli rozhodujúce vonkajšie faktory, ako miera nezamestnanosti, inflácia, index životných nákladov a neustále sa meniace nákladové vstupy. Za rok 2019 sme realizovali maloobchodný obrat vo výške 68 201 tis. €. Na tomto obrate sa podieľalo 137 prevádzkových jednotiek, z toho 81 na Liptove, 28 na Spiši a 28 na Gemeri. V rámci družstva prevádzkujeme 2 predajne Tempo supermarket, ktoré sa podieľajú na obrate družstva 14 %. Pre zákazníkov sú stále atraktívne letákové akcie, z ktorých mnohé boli spojené so súťažami o atraktívne ceny. Jednými z najlepšie predávaných tovarov sú výrobky zaradené do vlastnej značky COOP Jednota, ktoré sa do povedomia zákazníkov dostali hlavne pre svoju kvalitu za dobrú cenu. Ich počet ku koncu roka bol 707. Popri rôznych akciách neustále rozširujeme aj naše služby. Okrem platby nákupu platobnou kartou, ktorá je dnes už samozrejmosťou, je to služba COOP KASA – platenie šekov a dobíjanie telefónnych kreditov a služba CASH BACK pre výber hotovosti. Všetky služby sú čoraz viac využívané a stretávajú sa s priaznivou odozvou u našich zákazníkov.
       Dôležitou úlohou družstva je zhodnocovanie majetku. Za rok 2019 sme preinvestovali 1 114 tis. €. Nemalé položky predstavovali stavebné práce a strojné investície v rámci ktorých bola zakúpená chladiaca, mraziaca a výpočtová technika a zariadenia do prevádzkových jednotiek. Zrealizovali sme 55 investičných akcií vrátane rôznych rekonštrukcií PJ, ktoré boli zamerané na rozšírenie PJ a zlepšenie predajných podmienok, plynofikácie, zmenu vykurovania, opravy striech, fasád a iné. K najväčším investičným akciám v roku 2019 patrí rekonštrukcia fasády NS 177 L. Hrádok, rekonštrukcie predajní 203 Komjatná, 152 L. Hrádok, 323 Jamník a 433 Hrnčiarske Zalužany.
       COOP Jednota L. Mikuláš, SD poskytuje pracovné príležitosti pre 668 zamestnancov. Týmto, ale aj nepriamo pomáhame znižovať nezamestnanosť na Slovensku, nakoľko ako slovenský obchod sa zameriavame na predaj hlavne slovenských výrobkov, a tým podporujeme slovenských výrobcov. Už od roku 1997 vykazuje družstvo zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok. Účtovný rok 2019 ukončilo družstvo tiež s hospodárskym výsledkom ziskom vo výške 78 782,72 €. Dosiahnutie priaznivého hospodárskeho výsledku si však vyžaduje stále väčšie úsilie ako v predchádzajúcich rokoch. COOP Jednota L. Mikuláš, SD k 31.12.2019 eviduje 5 523 členov, združených v 82 členských základniach. Nakoľko v tomto kalendárnom roku sa pre funkcionárov členských základní končilo funkčné obdobie, na VČS v mesiaci február sa uskutočnili voľby členov výborov členských základní, voľby delegáta a náhradníka na Zhromaždenie delegátov a následne predsedu VČZ na nové funkčné obdobie 2020-2025. Z celkového počtu 82 členských základní v 11 členských základniach boli zvolení do funkcie predsedu VČZ noví predsedovia.
       Rok 2020 je pre nás všetkých úplne iný ako roky predchádzajúce. Pandémia koronavírusu COVID- 19 a s tým súvisiace opatrenia sa dotkli snáď všetkých oblastí nášho pracovného aj súkromného života. Na našich prevádzkach musíme prijímať mnohé preventívne opatrenia, zabezpečovať pre našich pracovníkov ochranné a dezinfekčné prostriedky, upravovať otváracie hodiny a mnohé ďalšie opatrenia, ktoré vyvolávajú značné zvýšenie nákladov a tiež zmenu niektorých pracovných postupov. Aj napriek tomu sme si stanovili náročné ciele a úlohy: udržať si postavenie v systéme SD a v regiónoch nášho pôsobenia, dosiahnuť maloobchodný obrat s nárastom oproti roku 2019 a kladný hospodársky výsledok zisk, stabilizovať obchodnú sieť družstva, skvalitňovať a rozširovať služby, udržať si stálych a získavať nových zákazníkov. V obchodnej politike sa chceme venovať novým, moderným metódam predaja na našich prevádzkových jednotkách využívajúc aj nové trendy v elektronizácii obchodu. Taktiež chceme pokračovať v zhodnocovaní majetku družstva. Aj v tomto roku sa budeme snažiť napĺňať ciele Stratégie rozvoja skupiny COOP Jednota, ktorú schválilo Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko na obdobie rokov 2017 – 2021.
       Delegátom bola predložená aj správa o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2019 a stanovisko KK k hospodárskym výsledkom družstva za minulý rok, výročnej správe, rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k zámerom na rok 2020. Na základe doporučenia KK Zhromaždenie delegátov schválilo všetky predkladané materiály bez výhrad a doplnkov. Aj tento rok boli vyhodnotené najaktívnejšie Výbory členských základní za rok 2019, a to: 1. VČZ Stankovany, 2. VČZ Hubová, 3. VČZ Vojkovce, 4. VČZ Liptovská Sielnica a 5. VČZ Nálepkovo. Oceneným výborom členských základní aj touto cestou srdečne blahoželáme, ďakujeme za ich aktívny prístup, iniciatívu a podporu COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *