Menu Zavrieť

Zasadalo Zhromaždenie delegátov COOP Jednoty L. Mikuláš

          V zmysle Obchodného zákonníka, platných Stanov COOP Jednoty L. Mikuláš, SD a na základe uznesenia predstavenstva z 29. februára 2024 sa v piatok 19. apríla 2024 zišlo v Liptovskom Mikuláši Zhromaždenie delegátov, aby zhodnotilo činnosť družstva za hospodársky rok 2023, jeho postavenie v systéme SD Slovenska a v regiónoch, v ktorých COOP Jednota L. Mikuláš, SD pôsobí. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie dosiahnutých výsledkov za hospodársky rok 2023 a zámerov družstva na rok 2024.
          Zhromaždenie delegátov otvorila podpredsedníčka predstavenstva Ing. Iveta Ághová. Rokovanie Zhromaždenia delegátov viedol predseda predstavenstva Ing. Ján Šlauka, ktorý v správe o činnosti COOP Jednoty L. Mikuláš, SD oboznámil prítomných s dosiahnutými výsledkami za rok 2023. Ako uviedol, v roku 2023 sme sa medzi spotrebnými družstvami Slovenska výškou dosiahnutého obratu zaradili na ôsme miesto. Pre hospodárenie nášho družstva a výšku obratu boli rozhodujúce vonkajšie faktory, ako miera nezamestnanosti, inflácia, index životných nákladov a neustále sa meniace nákladové vstupy. Za rok 2023 sme realizovali maloobchodný obrat vo výške 93 708 tis. €. Na tomto obrate sa podieľalo 128 prevádzkových jednotiek, z toho 78 na Liptove, 25 na Spiši a 25 na Gemeri. V rámci družstva prevádzkujeme 2 predajne Tempo supermarket, ktoré sa podieľajú na obrate družstva 13 %. Pre zákazníkov sú stále atraktívne letákové akcie, z ktorých mnohé boli spojené so súťažami o atraktívne ceny. Jednými z najlepšie predávaných tovarov sú výrobky zaradené do vlastnej značky COOP Jednota, ktoré sa do povedomia zákazníkov dostali hlavne pre svoju kvalitu za dobrú cenu. Ich počet ku koncu roka bol viac ako 760. Popri rôznych akciách neustále rozširujeme aj naše služby. Je to služba COOP KASA – platenie šekov a dobíjanie kreditov mobilných telefónov a služba CASH BACK pre výber hotovosti. V TEMPE L. Mikuláš sme aj počas roku 2023 poskytovali možnosť internetového obchodu, ktorý sme zaviedli v tejto prevádzke už v roku 2020. Všetky služby sú čoraz viac využívané a stretávajú sa s priaznivou odozvou u našich zákazníkov.
          Dôležitou úlohou družstva je zhodnocovanie majetku. V minulom roku sme zrealizovali 52 investičných akcií vrátane rôznych rekonštrukcií PJ, ktoré boli zamerané na rozšírenie PJ a zlepšenie predajných podmienok, zmenu vykurovania, opravy striech, fasád a iné. K najväčším investičným akciám v roku 2023 patria rekonštrukcia predajne 168 Demänová a 126 Východná a následné preradenie do vyššieho reťazca. V roku 2021 nám zo zákona vyplynula povinnosť výkupu zálohovaných plastových obalov v PJ s plochou väčšou ako 300 m². Nám z toho vyplývalo zabezpečiť 14 našich najväčších supermarketov. My sme však zriaďovali aj ďalšie odberné miesta nad rámec zákonných povinností a ku koncu roku 2023 sme mali 27 automatizovaných odberných miest a 54 ručných odberných miest. Investícia do zriadenia týchto odberných miest bola vo výške takmer 550 tis. €. Nemalé položky predstavovali tiež stavebné práce a strojné investície, v rámci ktorých bola zakúpená chladiaca, mraziaca a výpočtová technika a zariadenia do prevádzkových jednotiek.
           COOP Jednota L. Mikuláš, SD poskytuje pracovné príležitosti pre 683 zamestnancov. Nakoľko ako slovenský obchod sa zameriavame na predaj hlavne slovenských výrobkov, podporujeme slovenských výrobcov, a tým aj nepriamo pomáhame znižovať nezamestnanosť na Slovensku.
            Pri hodnotení hospodárenia družstva Ing. Šlauka vyzdvihol, že už od roku 1997 vykazuje družstvo zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok. Účtovný rok 2023 ukončilo družstvo tiež s hospodárskym výsledkom ziskom. Dosiahnutie priaznivého hospodárskeho výsledku si však vyžaduje stále väčšie úsilie ako v predchádzajúcich rokoch.
           Členovia, členské základne a ich činnosť boli tiež predmetom správy. COOP Jednota L. Mikuláš, SD k 31.12.2023 eviduje 5 068 členov, združených v 74 členských základniach. Vedenie i Predstavenstvo družstva má záujem na aktívnej členskej základni pôsobiacej v prospech družstva.
           Ing. Šlauka informoval delegátov aj o činnosti a plánoch COOP LC Sever, a.s., ktorá tiež ukončila hospodársky rok 2023 so ziskom.
           Rok 2024 prinesie znovu mnoho náročných úloh a projektov. Naše hospodárenie budú aj naďalej ovplyvňovať zmeny v obchodnej sieti družstva, nárast nákladových položiek, a tiež silné konkurenčné prostredie, podotkol Ing. Šlauka. Našim cieľom je udržať si postavenie v systéme SD a v regiónoch nášho pôsobenia, dosiahnuť plánovaný nárast maloobchodného obratu oproti roku 2023 a kladný hospodársky výsledok. Predstavenstvom družstva boli k zabezpečeniu finančného plánu a zámerov družstva prijaté opatrenia s určením zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Aj v tomto roku sa budeme snažiť napĺňať ciele Stratégie rozvoja skupiny COOP Jednota, ktorú schválilo Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko na obdobie rokov 2022 – 2026, uviedol v závere správy Ing. Šlauka.
           Predsedníčka Kontrolnej komisie Markéta Perašínová predniesla správu o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2023 a zároveň oboznámila Zhromaždenie delegátov so stanoviskom KK k hospodárskym výsledkom družstva za minulý rok, výročnej správe, rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k zámerom na rok 2024. Na základe predložených materiálov, výroku audítora a doporučenia KK Zhromaždenie delegátov schválilo všetky predkladané materiály bez výhrad a doplnkov.
           Následne boli ocenené najaktívnejšie Výbory členských základní za rok 2023: 1. VČZ Žiar, 2. VČZ Olcnava, 3. VČZ Smrečany a VČZ L. Sliače – Stredné.
          Po diskusii a schválení Návrhu na uznesenie Ing. Ján Šlauka ukončil rokovanie Zhromaždenia delegátov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *