Menu Zavrieť

Činnosť Kontrolnej komisie v roku 2023

          Kontrolná komisia sa v roku 2023 stretla na divízii Liptovský Mikuláš na šiestich spoločných zasadnutiach a vykonala kontroly v 36 prevádzkových jednotiek na všetkých troch divíziách. Na svojich spoločných zasadnutiach kontrolná komisia diskutovala o zistených skutočnostiach na navštívených predajniach, o plánovaných investíciách a o priebehu prác v rekonštruovaných predajniach. Prejednávala aj výsledky hospodárenia družstva, o ktorých informovala členov predsedníčka kontrolnej komisie alebo prizvaný predseda COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD.
           Okrem kontrol prevádzkových jednotiek sa 2x ročne predsedníčka a podpredseda kontrolnej komisie zúčastnili zasadnutia likvidačnej komisie, na ktorej boli prejednávané návrhy na likvidáciu zastaraného alebo nefunkčného investičného majetku z prevádzkových, prípadne zrušených jednotiek alebo z jednotlivých stredísk.
           Na zorganizovanom stretnutí s vedúcim odboru správy majetku boli prediskutované doterajšie pripomienky k technickému stavu predajní. Zaznamenané akútne menšie opravy boli vždy riešené operatívne, v čo najkratšom čase od ich zistenia a boli realizované najčastejšie prostredníctvom strediska vlastnej údržby na všetkých divíziách. Vedúci ďalej členov kontrolnej komisie informoval o prepočte výšky nájmov z dôvodu inflácie, o ukončovaní nájmov, ale aj o nevyužitých a prázdnych priestoroch. V roku 2023 bolo v ekonomickom prenájme 78 prevádzkových jednotiek. Bolo to o 7 menej ako v roku 2022, nakoľko došlo počas roka k ukončeniu nájomného pomeru na žiadosť nájomcov.
           Predsedníčka kontrolnej komisie sa tiež pravidelne zúčastňovala zasadnutí Predstavenstva COOP Jednoty, kde mala možnosť vyjadrovať sa k prejednávaným materiálom, prijímaným uzneseniam a rozhodnutiam Predstavenstva. Členovia kontrolnej komisie vykonali aj kontroly na ústredí družstva, a to kontroly účtov pohľadávok a záväzkov, prijatých a odoslaných faktúr, pohľadávok právneho odboru, a tiež kontrolu pokladní, inventarizáciu majetku a kontrolu odpisov týchto majetkov. Všetky zápisy z uskutočnených kontrol boli vždy predložené najbližšiemu zasadnutiu Predstavenstva a Predstavenstvo k nim zaujalo stanovisko a prijalo opatrenia priamo alebo cez poradu vedenia. Zápisy kontrolnej komisie boli dokladované aj priloženou fotodokumentáciou zistených nedostatkov najmä technického charakteru.
           V navštívených predajniach sa členovia kontrolnej komisie zaujímali o šírku sortimentu, stav zásob, dodržiavanie rozvozných plánov tovarov, ponuku výrobkov pod označením vlastná značka, a samozrejme, o vyloženie a označenie akciových výrobkov v čase prebiehajúcej akcie. Na zaistenie ponuky 4Fresh bola venovaná pozornosť sortimentu čerstvých výrobkov, kde patrí ovocie a zelenina, chlieb, pečivo a mliečne a mäsové výrobky. V rámci širokého zastúpenia našich predajní vo viacerých okresoch pôsobenia COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, našli členovia v predajniach aj veľa domácich potravín typických pre daný región alebo oblasť pôsobenia výrobcov a podnikateľov.
           Kontrolná komisia sa zamerala aj na okolie predajní, vstupy do predajní, prístupy na zásobovanie, vzhľad fasád budov, chodníkov a schodísk. Vo všetkých zápisoch z návštev predajní boli zaznamenané aj pripomienky alebo podnety pracovníkov predajní, technické alebo materiálne nedostatky, ale na druhej strane, aj spokojnosť so zrealizovanými opravami, modernizáciami, prípadne aj s doplnením zariadení, pomôcok alebo nových regálov v predajniach. Ako na prvej predajni sa v supermarkete v Demänovej zaviedli elektronické cenovky, ktoré výrazne uľahčujú naceňovanie výrobkov, a taktiež pozdvihli úroveň predajne.
           V roku 2023 boli vrámci šetrenia nákladov namontované nové kompenzátory elektrickej energie, zmenil sa systém vykurovania niektorých predajní na vykurovanie tepelným čerpadlom a zrealizovali sa inštalácie fotovoltaických panelov na dvoch prevádzkových jednotkách. Ďalšie väčšie opravy a rekonštrukcie boli na základe upozornenia kontrolnej komisie začlenené do plánu investícií na najbližšie roky.
           V zápisoch kontrolnej komisie sa často opakovali rovnaké problémy, a to poškodená dlažba v predajni alebo v sklade, netesniace okná a dvere, staré hlučné vitríny na chladený alebo mrazený tovar, zavlhnutá fasáda, poškodené schody, zatekajúca strecha alebo aj celkový zlý technický stav budovy. V niektorých predajniach sa pracovníčky sťažovali na pracnosť naceňovania tovarov a priraďovanie veľkého množstva cenoviek alebo na meškanie dodávok tovaru, hlavne v čase sviatkov alebo sezóny, čo narušilo plynulosť vyloženia akciového tovaru na začiatku akcie.
           Okrem kontroly plnenia uznesení Predstavenstva COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, SD sledovala kontrolná komisia priebežne aj dodržiavanie Stanov družstva. Prijaté uznesenia sa plnili v stanovených termínoch a kontrolná komisia konštatuje, že neboli zistené prípady nedodržiavania Stanov.
            Na záver je potrebné konštatovať, že všetky preverované oblasti boli bez vážnejších nedostatkov, keďže COOP Jednota postupovala v zmysle zákonov, resp. vnútropodnikových smerníc a predpisov.
           Touto cestou by členovia kontrolnej komisie radi poďakovali vedeniu družstva za jeho profesionalitu a všetkým zamestnancom predajní popriali hlavne veľa spokojných zákazníkov a príjemný pracovný kolektív.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *