Menu Zavrieť

Zasadalo Zhromaždenie delegátov

          V zmysle Obchodného zákonníka, platných Stanov COOP Jednoty L. Mikuláš, SD a na základe uznesenia predstavenstva z 24. februára 2022 sa v piatok 8. apríla 2022 zišlo v Liptovskom Mikuláši Zhromaždenie delegátov, aby zhodnotilo činnosť družstva za hospodársky rok 2021, jeho postavenie v systéme SD Slovenska a v regiónoch, v ktorých COOP Jednota L. Mikuláš, SD pôsobí. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie dosiahnutých výsledkov za hospodársky rok 2021 a zámerov družstva na rok 2022.
          Zhromaždenie delegátov otvorila podpredsedníčka predstavenstva Ing. Iveta Ághová. Rokovanie zhromaždenia delegátov viedol predseda predstavenstva Ing. Ján Šlauka, ktorý v správe o činnosti COOP Jednoty L. Mikuláš, SD oboznámil prítomných s dosiahnutými výsledkami za rok 2021. Ako uviedol, v roku 2021 sme sa medzi spotrebnými družstvami Slovenska výškou dosiahnutého obratu zaradili na deviate miesto. Pre hospodárenie nášho družstva a výšku obratu boli rozhodujúce vonkajšie faktory, ako miera nezamestnanosti, inflácia, index životných nákladov a neustále sa meniace nákladové vstupy. Za rok 2021 sme realizovali maloobchodný obrat vo výške 75 043 tis. €. Na tomto obrate sa podieľalo 131 prevádzkových jednotiek, z toho 78 na Liptove, 26 na Spiši a 27 na Gemeri. V rámci družstva prevádzkujeme 2 predajne Tempo supermarket, ktoré sa podieľajú na obrate družstva 13 %. Pre zákazníkov sú stále atraktívne letákové akcie, z ktorých mnohé boli spojené so súťažami o atraktívne ceny. Jednými z najlepšie predávaných tovarov sú výrobky zaradené do vlastnej značky COOP Jednota, ktoré sa do povedomia zákazníkov dostali hlavne pre svoju kvalitu za dobrú cenu. Ich počet ku koncu roka bol 747. Popri rôznych akciách neustále rozširujeme aj naše služby. Je to služba COOP KASA – platenie šekov a dobíjanie kreditov mobilných telefónov a služba CASH BACK pre výber hotovosti. V TEMPE L. Mikuláš a TEMPE S. N. Ves sme počas roku 2021 poskytovali možnosť internetového obchodu. Všetky služby sú čoraz viac využívané a stretávajú sa s priaznivou odozvou u našich zákazníkov.
           Dôležitou úlohou družstva je zhodnocovanie majetku. V minulom roku sme zrealizovali 33 investičných akcií vrátane rôznych rekonštrukcií PJ, ktoré boli zamerané na rozšírenie PJ a zlepšenie predajných podmienok, zmenu vykurovania, opravy striech, fasád a iné. K najväčším investičným akciám v roku 2021 patria rekonštrukcia predajne 313 v Lúčkach a PJ 195 v Likavke. Začali sme prípravu rekonštrukcií PJ 196 Ružomberok a PJ 323 Jamník, ktoré sú už t.č. ukončené. Rekonštruovali sme strechu na PJ 145 Krmeš, NS Dovalovo, PJ 331 Smižany a PJ 414 Rimavská Baňa. V minulom roku nám tiež zo zákona vyplynula povinnosť výkupu zálohovaných plastových obalov v PJ s plochou väčšou ako 300 m², takže sme museli vytvoriť na PJ podmienky a zakúpiť automaty na výkup týchto obalov. Nemalé položky predstavovali stavebné práce a strojné investície, v rámci ktorých bola zakúpená chladiaca, mraziaca a výpočtová technika a zariadenia do prevádzkových jednotiek.
          COOP Jednota L. Mikuláš, SD poskytuje pracovné príležitosti pre 672 zamestnancov. Nakoľko ako slovenský obchod sa zameriavame na predaj hlavne slovenských výrobkov, podporujeme slovenských výrobcov a tým aj nepriamo pomáhame znižovať nezamestnanosť na Slovensku. Pri hodnotení hospodárenia družstva Ing. Šlauka vyzdvihol, že už od roku 1997 vykazuje družstvo zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok. Účtovný rok 2021 ukončilo družstvo tiež s hospodárskym výsledkom ziskom. Dosiahnutie priaznivého hospodárskeho výsledku si však vyžaduje stále väčšie úsilie ako v predchádzajúcich rokoch.
          Členovia, členské základne a ich činnosť boli tiež predmetom správy. COOP Jednota L. Mikuláš, SD k 31.12.2021 eviduje 5 284 členov, združených v 78 členských základniach. Vedenie i Predstavenstvo družstva má záujem na aktívnej členskej základni pôsobiacej v prospech družstva.
          Ing. Šlauka informoval delegátov aj o činnosti a plánoch COOP LC Sever, a.s., ktorá tiež ukončila hospodársky rok 2021 so ziskom.
          Rok 2022 bude vzhľadom na pretrvávajúcu recesiu, enormný nárast nákladov – hlavne energií a vstup obchodných reťazcov aj do menších miest a obcí mimoriadne náročný, podotkol ďalej Ing. Šlauka. Našim cieľom je udržať si postavenie v systéme SD a v regiónoch nášho pôsobenia, to znamená dosiahnuť plánovaný nárast maloobchodného obratu oproti roku 2021 a kladný hospodársky výsledok. Predstavenstvom družstva boli k zabezpečeniu finančného plánu a zámerov družstva prijaté opatrenia s určením zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Aj v tomto roku sa budeme snažiť napĺňať ciele Stratégie rozvoja skupiny COOP Jednota, ktorú schválilo Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko na obdobie rokov 2022 – 2026, uviedol v závere Ing. Šlauka.
          Predsedníčka Kontrolnej komisie Markéta Perašínová predniesla správu o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2021 a zároveň oboznámila Zhromaždenie delegátov so stanoviskom KK k hospodárskym výsledkom družstva za minulý rok, výročnej správe, rozdeleniu hospodárskeho výsledku a k zámerom na rok 2022. Na základe doporučenia Kontrolnej Komisie Zhromaždenie delegátov schválilo všetky predkladané materiály bez výhrad a doplnkov.
          Následne boli ocenené najaktívnejšie Výbory členských základní za rok 2021: 1. VČZ L. Mikuláš, 2. VČZ Sp. Podhradie, 3. VČZ Podtureň.
          Po diskusii a schválení Návrhu na uznesenie Ing. Ján Šlauka ukončil rokovanie Zhromaždenia delegátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *