Menu Zavrieť

Činnosť Kontrolnej komisie v minulom roku.

      Rok 2020 bol poznačený výskytom koronavírusu, ktorý značne ovplyvnil chod celej ekonomiky Slovenska. V pružnom reagovaní na správanie zákazníka sa v COOP Jednote L. Mikuláš, SD upravilo zásobovanie predajní tovarom a zmenil sa čas predajnej doby. Z dôvodov nariadení vlády a protiepidemiologických opatrení sa pohotovo zabezpečil chod prevádzkových jednotiek aj celého aparátu.
      Činnosť Kontrolnej komisie sa tiež prispôsobila tejto situácii. V obmedzenom režime sme navštívili niektoré predajne na všetkých divíziách, a to v divízii Rimavská Sobota 6 predajní, v divízii S.N.Ves 6 prevádzok a v divízii L. Mikuláš 9 prevádzkových jednotiek. Kontrolovaný bol hlavne technický stav predajní a budov, zabezpečenie dostatku dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok pre personál a zákazníkov, dodržiavanie predajnej doby pre seniorov. V predajniach sme sa stretli so zodpovedným prístupom k týmto nariadeniam, a tiež s pochopením zákazníkov. Všetky zistené technické nedostatky a pripomienky boli fotograficky zdokumentované a predložené Predstavenstvu, ktoré k nim zaujalo stanovisko a prijalo opatrenia priamo, alebo cez Poradu vedenia.
      Členovia Kontrolnej komisie sa stretli s vedúcim odboru správy majetku ohľadom investícií, boli informovaní o najbližších rekonštrukciách prevádzkových jednotiek a riešení škodových udalostí. Aj napriek vzniknutej situácii s výskytom koronavírusu sa podarilo zrealizovať viaceré plánované rekonštrukcie predajní, a to v Liptovskej Osade, Komjatnej, Nálepkove, Spišskom Hrušove a Rimavskej Bani.
       Aj dcérska spoločnosť COOP LC SEVER, a.s., ktorá dodáva suchý a drogistický tovar, ovocie a zeleninu a mliečne výrobky sa musela v roku 2020 vysporiadať s enormným záujmom hlavne o trvanlivé potraviny a dezinfekčné prostriedky, a to hlavne v mesiacoch marec a júl. Spolupráca s dodávateľom DC Nordia, a.s., ktorá dodáva mrazené, chladené a mäsové výrobky bola bezproblémová. Minulý rok sa ešte viac posilnila spolupráca s regionálnymi výrobcami, ktorí spestrujú ponuku tovarov v predajniach. Ide hlavne o pečivo, kvalitné syry a mliečne produkty, cukrárenské výrobky a mnohé ďalšie. Slovenský pôvod a čerstvosť potravín oceňujú naši zákazníci.
       Na jednotlivých divíziách sme sa rovnako venovali kontrole ekonomiky, došlých aj odoslaných faktúr, inventúre pokladní a cenín, cestovných nákladov a skontrolovali aj hmotný investičný majetok, drobný investičný majetok, dodávateľské a odberateľské pohľadávky a záväzky.
 Pri inventarizácii zásob tovaru bolo v roku 2020 zistených 48 mánk, čo je o 8 menej ako v roku 2019.
       Koncom roka sme vykonali aj kontrolu dodržiavania uznesení Predstavenstva, ktoré sa plnia v požadovaných termínoch. Výbory členských základní museli prerušiť svoju aktivitu v kultúrnom, spoločenskom aj športovom dianí svojich členov. Za Kontrolnú komisiu im však chcem poďakovať za úpravu okolia predajní, za starostlivosť o majetok družstva, námety a pripomienky.
       Poďakovanie patrí aj vedeniu družstva za to, ako dokáže zabezpečiť všetky opatrenia a zosúladiť požiadavky, ktoré sú na neho kladené, aj keď ich vyriešenie nie je vždy jednoduché.
       Za Kontrolnú komisiu prajem všetkým zamestnancom COOP Jednoty L. Mikuláš a všetkým našim zákazníkom v tomto roku hlavne pevné zdravie a veľa úspechov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *