Menu Zavrieť

Naši ocenení zamestnanci

      Každoročne pri príležitosti výročia vzniku Gazdovského spolku v Sobotišti, prvého družstva v Európe – predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko, SD udeľuje rezortné vyznamenania členom, funkcionárom a zamestnancom SD.

       Družstevné vyznamenania Diplom za vernosť spotrebným družstvám a Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko za rok 2018 boli udelené 21.03.2019 družstevníkom z celého Slovenska.

      Medzi nich patria aj naši spoluzamestnanci – pani Kláre Kosztúrovej bol udelený Diplom za vernosť a Ing. Soňa Balážiková si prevzala Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko. Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko bol udelený aj Miroslavovi Helebrandtovi, pracovníkovi COOP LC Sever, a.s.

Klára Kosztúrová

pracuje v COOP Jednote už 44 rokov. Do zamestnania nastúpila hneď po skončení učňovskej školy a začala pracovať ako inventúrnička. Po návrate z materskej dovolenky pracovala najskôr ako predavačka a od roku 1987 ako vedúca predajne. Pani Kosztúrová patrí medzi zamestnancov COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo,

 ktorí pri svojej práci využívajú svoje poznatky a neoceniteľné dlhoročné skúsenosti. K práci pristupuje zodpovedne a disciplinovane. Pri plnení pracovných povinností nehľadí na čas, ale na prvom mieste je zákazník a hospodárske výsledky predajne v Lenartovciach, kde je vedúca už 31 rokov. Diplom “Za vernosť spotrebným družstvám” bol udelený pani Kláre Kosztúrovej za dlhoročnú štyridsaťštyri ročnú prácu v družstve.

Ing. Soňa Balážiková

v spotrebnom družstve pracuje od roku 1986, t.j. 32 rokov. Po ukončení štúdia nastúpila do Jednoty na oddelenie PaM a neskôr na plánovacie oddelenie. Po zlúčení SD Novogemer R. Sobota s COOP Jednotou L. Mikuláš pracovala ako vedúca ekonomického oddelenia, v súčasnosti pracuje ako vedúca hospodárskeho strediska Rimavská Sobota. Je členkou

 predstavenstva COOP LC Sever a majetkovej komisie pri COOP Jednote SD L. Mikuláš. Ku svojej práci, na ktorú sú kladené vysoké nároky, pristupuje mimoriadne zodpovedne a svedomito s profesionálnou odbornosťou a spoľahlivosťou. Je vždy ochotná pomôcť a  poradiť spoluzamestnancom pri riešení úloh na prevádzkových jednotkách. „Čestný odznak COOP Jednota Slovensko“ bol udelený pani Ing. Soni Balážikovej za dlhoročnú prácu v COOP Jednote SD.

Miroslav Helebrandt

začal pracovať v COOP Jednote SD Liptovský Mikuláš v roku 1988. V družstve pracuje 30 rokov. Začal pracovať ako závozník na stredisku dopravy a v roku 1995 prešiel pracovať na stredisko veľkoobchodu COOP Jednoty L. Mikuláš ako manipulačný robotník. Od roku 2000 pôsobil ako zástupca vedúceho skladu. Do spoločnosti COOP LC SEVER a.s. Liptovský Mikuláš

 nastúpil v roku 2008 ako vedúci skladu a od roku 2012 pracuje ako skladník centrálneho skladu. Svojím prístupom k práci, zmyslom pre zodpovednosť a pracovnou disciplínou prispieva k úspešnému plneniu pracovných povinností. „Čestný odznak COOP Jednota Slovensko“ bol udelený pánovi Miroslavovi Helebrandtovi za dlhoročnú prácu v spotrebnom družstevníctve.

      Oceneným zamestnancom srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prácu, ktorú vykonali pre našu Jednotu a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *