Menu Zavrieť

Kontrolná komisia hodnotí

      Je za nami päťročné obdobie,  v ktorom prešlo naše družstvo  viacerými zmenami a skúškami.  Mnohým zákonom, ktoré začali  v tomto období platiť, sa muselo  vedenie družstva prispôsobiť  a prijať rozhodnutia, ktoré zasiahli  do hospodárenia a ekonomiky  družstva. Išlo hlavne o príplatky  za prácu cez víkendy,  zvyšovanie  minimálnej mzdy, ale aj zákon  o neprimeraných podmienkach.  Aj napriek týmto prekážkam sa  v COOP Jednote Liptovský Mikuláš,  SD rozbehli mnohé projekty  a investície. Zmodernizovala  a rozšírila sa predajná plocha  niektorých mixových predajní  a na druhej strane sa zredukoval  neúmerný rast nákladov na  najmenších a mnohokrát stratových  predajniach. Tieto opatrenia  vyústili do zatvorenia 6 predajní,  ktoré už dlhodobo vykazovali stratu.  A naopak, koncom roka sme  prevzali do prenájmu 4 predajne  na Gemeri a 1 predajňu na Liptove.  Otvorili sme tak pre našich  zákazníkov 5 predajní, z toho  2 moderné supermarkety. 
      Kontrolná komisia COOP  Jednoty Liptovský Mikuláš, SD  tieto investície a zmeny sledovala  a za obdobie piatich rokov  navštívila prevažnú časť predajní  vo všetkých divíziách. Investície  sa v predajniach odzrkadlili na  opravených a vynovených fasádach,  vymenených oknách, ale  i na zateplení objektov. Ďalej to boli  opravené schody a rampy, rozšírenie  predajných plôch, či zlepšenie  vybavenia zázemia pre zamestnancov  na predajniach. Taktiež  bolo investované do modernejšieho  vybavenia predajní vo  forme digitálnych váh, výpočtovej  techniky a v predajniach Tempo  do samoobslužných pokladní.  V roku 2019 bola na stavebné  práce preinvestovaná čiastka  621 tis.€ a na vybavenie predajní  422 tis.€. 
      Kontrolná komisia kontrolovala  v predajniach prevádzkovú  hygienu, čistotu predajnej plochy  a skladu, dostatok sortimentu,  priradenie správnych cenoviek  k tovaru a samozrejme dodržiavanie  záručných lehôt. Zaujímala sa  o stav zásob, počet pracovníkov,  náklady a plnenie obratu. Taktiež  ju zaujímali regály s ovocím  a zeleninou, mäsovými a mliečnymi  výrobkami a sortiment pečiva,  nakoľko sú tieto výrobky zaradené  v kategórii 4fresh. Mliečne výrobky,  ovocie a zelenina sa dodáva  do predajní viackrát týždenne, aby  bola zabezpečená čerstvosť a čo  najdlhšia záručná lehota. 
      Najväčším dodávateľom skladových  tovarov je dcérska spoločnosť  COOP LC SEVER, a.s.,  ktorá dodáva suchý a drogistický  tovar, ovocie a zeleninu a mliečne  výrobky. Dodávateľ DC Nordia, a.s.  zasa dodáva mrazené, chladené  a mäsové výrobky a spolupráca  je tiež na dobrej úrovni. V predajniach  sa rozrastá ponuka regionálnych  dodávateľov a výrobcov,  čím sa zaručuje čerstvosť, kvalita  a lokálny pôvod tohto tovaru. 
      Členovia Kontrolnej komisie sa  dvakrát ročne zaujímali o hmotný  investičný majetok a drobný  investičný majetok, kontrolovali  odpisy týchto majetkov, prípadné  vyradenia alebo ich likvidáciu.  Okrem kontrol prevádzok sme sa  na jednotlivých divíziách venovali  aj kontrole pokladní a cenín,  pohľadávok a záväzkov, čerpaniu  reprezentačných výdavkov, kontrole  cestovných nákladov, prijatým aj  odoslaným faktúram. U prevádzkových  jednotiek v ekonomickom  prenájme sme sa zaujímali o uhradené  pohľadávky za prenájom. 
      Pri inventarizácii zásob tovaru  bolo v roku 2019 56 mánk, čo je  o 12 menej ako v roku 2018. 
      V závere roka sme vykonali aj  kontrolu plnenia uznesení predstavenstva,  ktoré sa plnia v požadovaných  termínoch. 
      Výbory členských základní  pomáhajú s drobnou údržbou  okolia predajní, za čo im chceme  poďakovať. Poďakovanie patrí  takisto aj vedeniu družstva za jeho  odbornosť a odvahu pri prijímaní  rozhodnutí a jeho ochotu nájsť  riešenie aj v neľahkých situáciách. 
      Všetci pracovníci COOP Jednoty  sú dôkazom toho, že úspech  má veľa podôb a vďaka cieleným  investíciám a vzájomnej súdržnosti  pracovného kolektívu i celej členskej  základne sa dokážu zrealizovať  mnohé nové projekty a nápady. 
      Na záver by som rada v mene  kontrolnej komisie poďakovala  všetkým zamestnancom družstva  za plnenie úloh aj v tejto neľahkej  situácii a zaželala hlavne veľa  zdravia a entuziazmu.   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *